امید ترجمان
Contact me
My Profile
Blog Author(s) امید ترجمان
Previous Months Home Archive امرداد ٩٤ تیر ٩٤ More ...
      مقاله مکانیک ()
مقاله مکانیک 3 -بررسی آزمایشی انتشار موج در صفحه های ایزوتروپیک by: امید ترجمان

این مقاله به بررسی واکنش انتقالی یک صفحه تخت با شعاع بزرگ به اثر متقطع محلی می پردازد

 برای ترجمه این بخش از کتاب یا ترجمه مقاله های تخصصی خود می توانید به سایت ترجمه ای که در بخش پیوندهای وبلاگ  درج شده اند مراجعه کنید

 

EXPERIMENTAL  INVESTIGATION  OF WAVE
PROPA GA TION IN ISOTROPIC ELA STIC PLA TES
Medick, M. A., and Steele, J. R.
Avco Corp., Wilmington, Mass.
This paper  is  concerned  with  the  transient  response
of  a  flat  plate  of  large  radius  to  a  localized  transverse
impact.  Impulsive  loadings  were  generated  by  ex-
plosive sources and  high-speed  projectiles.  Capacitance-
type  transducers  and  wire  strain  gages  were  used  to
record  transverse  displacement  and  inplane  strain-
time histories, respectively.
The  basic  characteristics  of  the  response  were
determined, as well as its variation with details of loading
(e.g.,  force-time  history,  total  impulse  and  impact
mechanism),  material,  plate  thickness  and  distance
from  impact  area.  The  ability  of classical  plate  theory
to predict the flexural displacement response was studied
through comparisons of theory with experiments.


  Comments ()
Recent Posts مقاله مکانیک 6 - خصوصیات دینامیک جامدات - فصل دوم مقاله مکانیک 5 - فصل اول خصوصیت دینامیک جامدات lمقاله مکانیک 4 - جریان لزج تراکم ناپذیر مقاله مکانیک 3 -بررسی آزمایشی انتشار موج در صفحه های ایزوتروپیک مقاله مکانیک - اثر حمل و نقل ریلی بر گسترش مهندسی مکانیک مقاله مکانیک -یاتاقان فشاری کینگزبری
My Tags مقاله مکانیک (٦) ترجمه مقاله (٤) مهندسی مکانیک (۳) مکانیک جامدات (٢) مکانیک سیالات (۱) انتشار موج (۱) یاتاقان فشاری (۱) کینگزبری (۱) ایزوتروپیک (۱) تراکم ناپذیر (۱)
My Friends ترجمه ارزان ترجمه مقاله دانلود آهنگ بی کلام ترجمه فوری مقالات پزشکی مقاله مدیریت